Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2016

elisah
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainina inina
elisah
5648 099a 600
Reposted fromactionkeks actionkeks viagruetze gruetze
elisah
8532 c4c2
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie viaorelh orelh
elisah
4662 2afd 600
Reposted fromberry-girl berry-girl viakjuik kjuik
elisah
Artur (12 lat) ma niesłyszących rodziców. Zna więc dwa języki, jak wszystkie słyszące dzieci niesłyszących rodziców: polski i migowy. Zwykle to on jest ich tłumaczem.

To on także wzywa karetkę pogotowia do mamy, która jest w ciąży i nagle zaczyna krwawić. Jadą razem. Po kilku minutach lekarz wychodzi z sali porodowej do czekającego na korytarzu Artura. „Musisz nam pomóc”. Bierze go za rękę. Artur widzi najpierw inne rodzące kobiety, potem swoją mamę i dużo krwi. Staje obok łóżka. Tłumaczy na język migowy polecenia lekarza. Na końcu także to, że dziecka nie udało się uratować.
— Anna Goc, "Głusza", Tygodnik Powszechny, 22.08.16
Reposted from1923 1923 viakarmacoma karmacoma
elisah
3608 4b2d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaFreXxX FreXxX
elisah
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viakarmacoma karmacoma
elisah
9343 5964
Reposted fromLeoPopeo LeoPopeo vialubi lubi
elisah
9594 07bb
Reposted fromgrabcu grabcu viagruetze gruetze
elisah

redditfront:

Future of Drone Pizza Delivery

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastawrogin stawrogin
elisah
Reposted fromr3xio r3xio viaredux redux
elisah
0335 12d0
Reposted fromdomitrz domitrz vianaich naich
elisah
Reposted fromfandoms fandoms viakarmacoma karmacoma
elisah
elisah
4300 2054 600
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaorelh orelh

August 24 2016

elisah
6686 8a2e 600
Reposted fromfungi fungi viamoppie moppie
elisah
5090 fba7
Reposted fromkatsiu katsiu
elisah
6190 e98d
Reposted fromkarmacoma karmacoma
elisah
elisah
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl